Yuk Hui
Yuk Hui, informaticien, Université de Londres - Goldsmith College
informaticien, Université de Londres - Goldsmith College